افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 13 June , 2024
چه کسی عامل انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی بود؟ 05 تیر 1401

چه کسی عامل انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی بود؟

ره نگار/ شب 7 تیر ماه 1360 یکبار دیگر ددمنشان جهانخوار بر قامت استوار مردان خدا از پشت خنجر کوفتند و به گمان خود کوشیدند که میدان را تهی کنند و قامت استوار ملتی را که چنین بپا خاسته است در هم شکنند؛ اما هر قطره خونی که چکید، گواه پایدار جنایت جهانخواران شد و هر مردی که در خون غلطید هزار مرد، استوارتر و مصمم‌تر راهی میدان کرد.