کارشناس برنامه تلویزیونی: ۱۴ هزار مرده در انتخابات آمریکا رای دادند
کارشناس برنامه تلویزیونی: ۱۴ هزار مرده در انتخابات آمریکا رای دادند