جزئیات محدودیت های جدید کرونایی از زبان معاون وزیر بهداشت
جزئیات محدودیت های جدید کرونایی از زبان معاون وزیر بهداشت

رئیسی: در شهرهای قرمز و نارنجی تنها پلاک های بومی حق ورود و تردد دارند. تجمع بیش از ۱۵ نفر در شهرهای قرمز،۲۰ نفر در شهرهای نارنجی و ۳۰ نفر در شهرهای زرد ممنوع است.  

رئیسی: در شهرهای قرمز و نارنجی تنها پلاک های بومی حق ورود و تردد دارند.
تجمع بیش از ۱۵ نفر در شهرهای قرمز،۲۰ نفر در شهرهای نارنجی و ۳۰ نفر در شهرهای زرد ممنوع است.